U bent nu hier:
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden U-­Vital B.V.

Art. 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Thuisleefgids (UVital B.V.). Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door met Thuisleefgids (U-Vital B.V.) een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van door haar gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten tussen Thuisleefgids (U-Vital B.V.) en cliënt uitsluitend de door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art. 2. Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :
-a- "Thuisleefgids (U-Vital B.V.)" : Thuisleefgids (U-Vital B.V.), meer in bijzonder alle adviseurs, werkzaam voor Thuisleefgids (U-Vital B.V.);
-b- "wederpartij" : ieder rechts- of natuurlijk persoon die met Thuisleefgids (U-Vital B.V.) een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n);
-c- "overeenkomst" : elke aanbieding van Thuisleefgids (U-Vital B.V.), aanvaard door de wederpartij, danwel elke opdracht verstrekt door de wederpartij aan Thuisleefgids (UVital B.V.) en door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) aanvaard;
-d- "diensten" : alle in het kader van een overeenkomst tussen Thuisleefgids (U-Vital B.V.) en de wederpartij verrichte werkzaamheden door Thuisleefgids (U-Vital B.V.).
2. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Thuisleefgids (UVital B.V.) zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van Thuisleefgids (U-Vital B.V.) onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of voorzover hierin door deze voorwaarden wordt voorzien.
3. Bedingen, op grond waarvan Thuisleefgids (U-Vital B.V.) een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der geleverde diensten verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen diensten aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
2. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door de wederpartij aan Thuisleefgids (U-Vital B.V.) gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Thuisleefgids (U-Vital B.V.) de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, danwel indien Thuisleefgids (U-Vital B.V.) naar aanleiding van een gegeven opdracht met haar
werkzaamheden aanvangt.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Thuisleefgids (U-Vital B.V.) door medewerkers, representanten of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) en de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van Thuisleefgids (U-Vital B.V.) niet voldoende kredietwaardig blijkt, is Thuisleefgids (U-Vital B.V.), met inachtneming van de beginselen van redelijkheid en billijkheid, gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Thuisleefgids (U-Vital B.V.) krachtens de wet of
deze voorwaarden toekomende rechten.

Art. 5 Medewerking door de wederpartij.
1. De wederpartij verleent alle door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) noodzakelijk geachte medewerking teneinde de aan haar in opdracht gegeven werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren; de wederpartij zal steeds alle noodzakelijke en/of relevante gegevens en/of inlichtingen verschaffen. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens en inlichtingen.
2. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is gerechtigd de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden op te schorten indien de wederpartij haar verplichting tot medewerking niet of niet volledig nakomt. In laatstbedoeld geval is Thuisleefgids (UVital B.V.) eveneens gerechtigd om de extra kosten die dientengevolge ontstaan tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Art. 6. Werkzaamheden door derden
Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is gerechtigd om, indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, de aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De daarmee verbonden kosten zullen aan de wederpartij worden doorberekend in overeenstemming met de in de offerte van Thuisleefgids (UVital B.V.) verstrekte prijsopgaven.

Art. 7. Prijzen en tarieven
1. Prijzen van Thuisleefgids (U-Vital B.V.) zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft Thuisleefgids (U-Vital B.V.) het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is verplicht voorgenomen prijsverhogingen tijdig aan wederpartij mede te delen. De wederpartij heeft het recht een opdracht binnen 48 uur nadat een prijsverhoging is aangezegd, schriftelijk te annuleren.
2. De door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art. 8. Levering
1. De levering van diensten geschiedt ten kantore van Thuisleefgids (U-Vital B.V.) tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van Thuisleefgids (U-Vital B.V.).
3. Levering middels diskette of enig ander medium geschiedt met uiterste zorg. Voor onvolkomenheden, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door of tengevolge van het gebruik van diskettes en/of andere media aanvaardt Thuisleefgids (U-Vital B.V.) geen aansprakelijkheid.

Art. 9. Niet Toerekenbare Tekortkoming (Overmacht)
1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Thuisleefgids (U-Vital B.V.) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder niet toerekenbare tekortkomingen wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in communicatiemiddelen, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, brand en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Thuisleefgids (U-Vital B.V.) kan worden gevergd.
2. Indien door overmacht de levering van diensten meer dan 60 dagen wordt vertraagd, is naast Thuisleefgids (U-Vital B.V.) ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst
schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Thuisleefgids (U-Vital B.V.) recht op vergoeding van de tot aan het moment der overmacht verrichte werkzaamheden.

Art. 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is niet aansprakelijk voor enige schade (zoals gevolgschade), welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) verleende diensten en/of geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Thuisleefgids (U-Vital B.V.), danwel indien de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Indien en voor zover Thuisleefgids (U-Vital B.V.) aansprakelijk mocht worden gehouden, reikt de aansprakelijkheid van Thuisleefgids (UVital B.V.) nimmer verder dan het bedrag dat de wederpartij verschuldigd is voor de door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) geleverde diensten en/of zaken.
2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens Thuisleefgids (U-Vital B.V.) vrijwaart de wederpartij Thuisleefgids (U-Vital B.V.) tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.

Art. 11. Kwaliteitsgarantie
1. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde diensten, een en ander met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. De kwaliteitsgarantie behelst echter geen resultaatverbintenis, zulks in het bijzonder ingeval onderzoeken naar data en subsidie mogelijkheden. Evenmin kan bij onderzoeksopdrachten volledigheid worden gegarandeerd, noch kan enige garantie worden
gegeven ten aanzien van onderzoeksresultaten.
2. Kwaliteitsgarantie voor middels Thuisleefgids (U-Vital B.V.) door derden geleverde diensten wordt slechts gegeven indien en voorzover de desbetreffende derde een soortgelijke garantie wordt verstrekt.
3. Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, wordt Thuisleefgids (U-Vital B.V.) als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.12. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) geleverde of ter beschikking gestelde gegevens blijven te allen tijde bij Thuisleefgids (U-Vital B.V.) en/of de toeleveranciers van Thuisleefgids (U-Vital B.V.) berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art 13. Gebruiksrechten
1. Aan de wederpartij geleverde data worden aan eerstgenoemde ter beschikking gesteld op basis
van een niet overdraagbaar exclusief gebruiksrecht. Het gebruiksrecht behelst het recht van de
wederpartij tot gebruik van de data in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening; de
wederpartij is nimmer gerechtigd de data aan derden, om baat of om niet, te verkopen, ter
beschikking te stellen of ter inzage te verstrekken, noch is de wederpartij gerechtigd de data te
verveelvoudigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is gerechtigd het gebruiksrecht van door haar geleverde data middels opzegging bij aangetekend schrijven aan de wederpartij te beëindigen, indien Thuisleefgids (U-Vital B.V.) heeft kunnen constateren, althans een redelijk vermoeden heeft, dat de geleverde data voor andere doeleinden worden aangewend dan is overeengekomen, of indien door het gebruik van de data inbreuk op rechten van derden kan worden gemaakt. De beëindiging laat onverlet, het recht Thuisleefgids (U-Vital B.V.) om schadevergoeding te vorderen.

Art 14. Betaling
1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden gestort op een door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) aangewezen bank- of girorekening.
2. Als datum van betaling geldt de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Thuisleefgids (U-Vital B.V.).
3. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen aan Thuisleefgids (U-Vital B.V.) een rente wegens te late betaling verschuldigd van 0.75% van het factuurbedrag.
6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% procent van het factuurbedrag.
7. Thuisleefgids (U-Vital B.V.) heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) totdat de zekerheid is gesteld; dit laatste onverminderd het recht van Thuisleefgids (U-Vital B.V.) op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, een en ander
zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Thuisleefgids (U-Vital B.V.) deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.15. Ontbinding
Onverminderd Thuisleefgids (U-Vital B.V.) verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Thuisleefgids (U-Vital B.V.) een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel/gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art.16. Geschillen
1. Op alle door Thuisleefgids (U-Vital B.V.) gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien wederpartij in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Thuisleefgids (U-Vital B.V.) is gevestigd.